در حال بارگذاری ...
لغت توضیح

abutment

تکیه گاه، کوله، دیوار جانبی

abyssopelagic

مغاکی - دریایی وابسته به دریای باز

accept (refusal to)

امتناع از دریافت، امتناع از پذیرش، نکول (برات)

acceptance

قبول، پذیرش، تأیید، تصویب

accepttability

قابلیت پذیرش، قابلیت قبول، مقبولیت

access

دسترسی، دستیابی، راه دسترسی

صفحه  3  از  741