در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

abutment

تکیه گاه، کوله، دیوار جانبی

abyssopelagic

مغاکی - دریایی وابسته به دریای باز

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۲۴ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۴ از ۱۱۱۱ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰