در حال بارگذاری ...
لغت توضیح

absorber (shock)

ضربه‌گیر، کوبه‌گیر، تکان‌کاه، کمک فنر

abstract a/

انتزاعی، نظری، عام، خلاصه، کوتاه شده، چکیده، فکر مجرد، اندیشه انتزاعی

abstraction

استخراج، جداسازی، تصفیه، انتزاع، تجدید، امر انتزاعی

صفحه  3  از  1111