در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

abscissa

طول نقطه (در دستگاه مختصات قائم)، x نقطه

« ۱  ۲ ۳  ۴ »
۲۴ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۲ از ۱۱۱۱ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰