در حال بارگذاری ...
لغت توضیح

abscissa

طول نقطه (در دستگاه مختصات قائم)، x نقطه

صفحه  3  از  1667