در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

abscissa

طول نقطه (در دستگاه مختصات قائم)، x نقطه

« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۱۶ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۳ از ۱۶۶۷ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰