در حال بارگذاری ...
abutment
تکیه گاه، کوله، دیوار جانبی
91