در حال بارگذاری ...
abstraction
استخراج، جداسازی، تصفیه، انتزاع، تجدید، امر انتزاعی
90