در حال بارگذاری ...
abstract a/
انتزاعی، نظری، عام، خلاصه، کوتاه شده، چکیده، فکر مجرد، اندیشه انتزاعی
89