در حال بارگذاری ...
absorptive capacity
ظرفیت جاذب
88