در حال بارگذاری ...
absorptive a/
جاذب، جذب کننده
87