در حال بارگذاری ...
absorption spectrum
طیف جذبی
86