در حال بارگذاری ...
absorption of neutrons
جذب نوترون‌ ها
84