در حال بارگذاری ...
absorption coefficient (sound)
ضریب جذب صوت
82