در حال بارگذاری ...
absorption coefficient
ضریب جذب
81