در حال بارگذاری ...
absorption (noise)
جذب سروصدا
79