در حال بارگذاری ...
absorber (shock)
ضربه‌گیر، کوبه‌گیر، تکان‌کاه، کمک فنر
76