در حال بارگذاری ...
absorbent
جاذب عامل جذب کننده
73