در حال بارگذاری ...
absolute valve
قدر مطلق، ارزش مطلق
70