در حال بارگذاری ...
absolute traffic capacity
ظرفیت مطلق ترافیک، گنجایش مطلق ترافیک
69