در حال بارگذاری ...
absolute pressure
فشار مطلق
67