در حال بارگذاری ...
absolute permeability
تراوایی مطلق
65