در حال بارگذاری ...
abrasion coefficient
ضریب سایش
49