در حال بارگذاری ...
abolition
فسخ، الغا، براندازی
44