در حال بارگذاری ...
abnormal vehicle
وسیله نقلیه خاص، وسیله نقلیه غیر معمول
43