در حال بارگذاری ...
ability [for an activity]
توانایی، قابلیت[برای انجام یک کار یا فعالیت]
38