در حال بارگذاری ...
ability (cornering)
قابلیت پیچیدن، قابلیت دور زدن
37