در حال بارگذاری ...
ability (braking)
قابلیت ترمزگیری
36