در حال بارگذاری ...
abatement [level]
کاهش [سطح]
33