در حال بارگذاری ...
abatement zone (noise)
ناحیه (محدوده) کاهش سروصدا
32