در حال بارگذاری ...
abatement (pollution)
کاهش آلودگی
31