در حال بارگذاری ...
abatement (noise)
کاهش سروصدا
30