در حال بارگذاری ...
"D" horizon
افقD، هر لایه‌ای که در زیر افق C یا B (در صورتی که افق C موجود نباشد) قرارگرفته و شباهتی به افق بالایی خود نداشته باشد.*
22