در حال بارگذاری ...
"C" horizon
افق C (مصالح مادر دست نخورده‌ای که نیمرخ خاک فوقانی از آن به وجود آمده است.)
21