در حال بارگذاری ...
accepted for carriage
پذیرش برای حمل
124