در حال بارگذاری ...
Acceptance letter
گواهی تحویل و قبول
مدرکی است که مستاجر امضا می کند ، مبنی بر اینکه مورد اجاره تحویل وی شده است . معمولا مشخصات دقیق دارایی و نیز وضع آن در این فرم قید می شود.
121