در حال بارگذاری ...
acceptance
قبول، پذیرش، تأیید، تصویب
119