در حال بارگذاری ...
accept (refusal to)
امتناع از دریافت، امتناع از پذیرش، نکول (برات)
117