در حال بارگذاری ...
Acceleration Clause
ماده مربوط به تبدیل کل بدهی به دین حال
ماده ای در قرارداد که طی آن شرط می شود در صورت اجرا نشدن تعهدات مستاجر ، مانده بدهی وی دین حال شود و بلافاصله قابل پرداخت باشد.
107