در حال بارگذاری ...

کتاب راهنمای مدیریت روسازی

 

 

کتاب راهنمای مدیریت روسازی - ترجمه کتاب AASHTO Pavement Managment Guide

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار

نگهداری صحیح و به هنگام روسازی در دوره بهره برداری نقش مهمی در کاهش هزینه های شبکه راه های کشور دارد و تحقق کامل آن در گرو پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی (PMS) است . این سیستم شامل برنامه جامع نگهداری راه مبتنی بر بهینه سازی هزینه های چرخه عمر روسازی است که موجب افزایش عمر و حفظ روسازی در سطح خدمت دهی مطلوب می گردد مطابق تعریف انجمن حمل و نقل و راههای آمریکا 1993 AASHTO سیستم مدیریت روسازی مجموعه ای از ابزارها و روشها است که به تصمیم گیران در یافتن راهکارهای بهینه جهت ارزیابی وضعیت روسازی و ارتقا سطح خدمت دهی در دوره بهره برداری کمک می نماید پیاده سازی این سیستم متولی راه را یاری خواهد داد .

اهداف

- ارزیابی وضعیت موجود روسازی در شرایط فعلی و آینده

- برآورد منابع مالی مورد نیاز جهت رسیدن به برنامه پیش بینی شده

- شناسایی رویکردهای مناسب نگهداری روسازی جهت استفاده بهینه از منابع مالی موجود پیش بینی تاثیر سطوح مختلف سرمایه گذاری و رویکردهای تعمیر و نگهداری بر وضعیت آتی روسازی در کوتاه مدت و بلندمدت

- بررسی تاثیر استفاده از مصالح مختلف ، روش های طراحی ، ساخت و اجرا بر عملکرد روسازی در درازمدت

امروزه به دلیل کاهش منابع مالی در حوزه نگهداری روسازی شبکه راه های کشور ناشی از وجود چالش های اقتصادی افزایش قیمت مصالح و مواد مورد نیاز و نیز هزینه بسیار بالای احداث راه های جدید ، ایجاد و توسعه روشی سیستماتیک جهت شناخت شرایط فعلی روسازی راه ها تعیین رویکردهای مناسب نگهداری آنها و برآورد بودجه مورد نیاز شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار است . در نتیجه استفاده از این روش ها منابع مالی به نحو صحیح جهت ارتقا سطح سرویس دهی به سطحی مطلوب و نیز حفظ آن توزیع خواهد گردید . از آنجایی که راه های زیادی در کشور ایران مقاصد ترانزیتی دارند و به منظور جابجایی بار و مسافر مورد استفاده قرار می گیرند توجه همه جانبه به این موضوع جهت کاهش هزینه های مربوط به استهلاک وسایل نقلیه حفظ دارایی های موجود و راحتی کاربران راه ضروری می باشد .

 

 

سرپرست مترجمان : مجتبی عباس قربانی

 
نظرات کاربران