در حال بارگذاری ...
 • کتاب مکس دات - قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن

   

   

   

   

  تدوین - مهرداد جمال ارونقی

  ناشر - شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  در کتاب مکس دات مواد قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی آن درج شده و در کنار آن ، مواد مرتبط با قانون ، در آئین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۱ با آخرین تغییرات ، گنجانده شده و با متون قانون ، متمایز شده است . تدوین کننده کتاب معتقد است هر قانونی باید در کنار آئین نامه اجرایی آن ، بدون کم و زیاد ، به صورت تطبیقی ، متناظر و بدون درج هرگونه تفسیر سلیقه ای دیگری چاپ و عرضه شود ، چرا که صلاحیت و اختیار تفسیر قانون ، فقط بر عهده مراجع ذی صلاح در این عرصه است .

  فهرست مطالب

  بخش اول - تعاریف ، سازمان و کلیات
  بخش دوم - ارزش گذاری و قواعد مبدا
  بخش سوم - تشریفات قبل از اظهار
  بخش چهارم - نگهداری کالا در اماکن گمرکی
  بخش پنجم - کالای متروکه ، ضبط شده و واگذاری به گمرک
  بخش ششم - تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
  بخش هفتم - رویه های گمرکی
  بخش هشتم - تخلفات و قاچاق
  بخش نهم - معافیت ها و ممنوعیت ها
  بخش دهم - کارگزار گمرکی
  بخش یازدهم - بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
  بخش دوازدهم - مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
  بخش سیزدهم - سایر مقررات
  نظرات کاربران