در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

abstract a/

انتزاعی، نظری، عام، خلاصه، کوتاه شده، چکیده، فکر مجرد، اندیشه انتزاعی

abstraction

استخراج، جداسازی، تصفیه، انتزاع، تجدید، امر انتزاعی

abutment

تکیه گاه، کوله، دیوار جانبی

abyssopelagic

مغاکی - دریایی وابسته به دریای باز

accept (refusal to)

امتناع از دریافت، امتناع از پذیرش، نکول (برات)

acceptance

قبول، پذیرش، تأیید، تصویب

accepttability

قابلیت پذیرش، قابلیت قبول، مقبولیت

access

دسترسی، دستیابی، راه دسترسی

« ۱  ۲ ۳  ۴ »
۶۰ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۲ از ۴۴۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰