در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

accept (refusal to)

امتناع از دریافت، امتناع از پذیرش، نکول (برات)

acceptance

قبول، پذیرش، تأیید، تصویب

accepttability

قابلیت پذیرش، قابلیت قبول، مقبولیت

access

دسترسی، دستیابی، راه دسترسی

access point

نقطه دسترسی، نقطه دستیابی، نقطه ورود، محل دسترسی

access road

جاده دسترسی، راه دسترسی، راه اتصالی

« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۴۸ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۳ از ۵۵۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰