در حال بارگذاری ...
لغت توضیح

zoological

جانورشناختی، جانورشناسی، (مربوط به) جانوری

صفحه  1667  از  1667