در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

abscissa

طول نقطه (در دستگاه مختصات قائم)، x نقطه

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۱۲ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۴ از ۲۲۲۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰