در حال بارگذاری ...
cadence breaking
ترمز کردن متناوب
(گرفتن و آزاد کردن ترمز به طور مکرر برای توقف سریع‌تر روی یک سطح لغزنده)
3564