در حال بارگذاری ...
absolute porosity
تخلخل مطلق
66