در حال بارگذاری ...
absolute maximum grade
شیب حداکثر مطلق، شیب بیشینه مطلق
63