در حال بارگذاری ...
absolute capacity
گنجایش مطلق، ظرفیت مطلق
61