در حال بارگذاری ...
absolute a/
مطلق، کامل، مسلم، قطعی
60